صادرات فولاد

شیوا نیک وظیفه

آمار ماهانه صادرات فولاد نشان از کاهش ارزشی صادرات طی 4 ماه اخیر دارد که مرتبط با محدودیتهای داخلی است.